بازاریابان

درصورتی که فرد یا افرادی به عنوان بازاریاب ،عطرپلاس را همیاری نمایند

بسته به تعداد، از 3 تا 10 درصد کل مبلغ فاکتور دریافت خواهند کرد.